Regulamin

REGULAMIN

SERWISU INTERNETOWEGO FOTOSTYCZNA.PL

 

 1. Czym jest serwis i kto za niego odpowiada
  • Serwis internetowy Fotostyczna.pl prowadzony jest pod adresem http://fotostyczna.pl przez Aleksandrę Szczodrak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fotostyczna Aleksandra Szczodrak, ul. Krzyżówki 1A/74, 03-193 Warszawa, posiadającą NIP: 5251918867 i numer REGON: 381747399. Adres mailowy do kontaktu: aleksandra@szczodrak.com
  • Serwis oferuje usługi w zakresie sprzedaży eBooków. Regulamin określa zasady sprzedaży.
  • Ponadto Serwis umożliwia korzystanie z innych usług, takich jak organizacja sesji fotograficznych i innych eventów, których zasady świadczenia są ustalane indywidualnie. Regulamin ten nie dotyczy zasad świadczenia tych usług, ale ma zastosowanie do ochrony danych osobowych osób, które skontaktują się z Serwisem w związku z zainteresowaniem wskazanymi usługami.
 2. Ogólne zasady korzystania z serwisu
  • Korzystanie z serwisu wymaga spełnienia minimalnych wymagań technicznych: posiadania dostępu do sieci Internet, przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari w aktualnej wersji, minimalnej rozdzielności ekranu 1024×768, obsługi Java Script. Korzystanie z serwisu z urządzeń mobilnych wymaga dostępu do sieci Internet i aktualnej wersji dowolnej przeglądarki kompatybilnej z systemem operacyjnym iOS lub Android.
  • Każdy użytkownik ma możliwość korzystania z serwisu bez potrzeby rejestracji. Podanie danych osobowych jest konieczne dopiero na etapie składania zamówienia, celem przetworzenia płatności i realizacji umowy.
  • Użytkownik nie może korzystać z serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie oraz w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Jak kupować
  • W celu dokonania zakupu eBooka, należy wejść na stronę Serwisu, podstronę przedstawiającą dany produkt i dodać produkt do koszyka.
  • Po wybraniu wszystkich produktów należy wejść do koszyka poprzez przycisk „KOSZYK”. Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia do chwili naciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”
  • Następnie serwis wyświetli podsumowanie złożonego zamówienia. Celem zawarcia umowy konieczne jest podanie przez Klienta danych: imiona i nazwiska, adresu mailowego, numeru kontaktowego.
  • W celu zawarcia umowy konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Naciśnięcie przycisku oznacza zawarcie pomiędzy podmiotem wskazanym w punkcie 1.1. a Klientem umowy obejmującej sprzedaż produktów dodanych do koszyka.
  • Po zawarciu umowy Klient wybiera sposób płatności i w zależności od swojego wyboru zostaje przekierowany do strony internetowej obsługującej płatności (wybrany serwis transakcyjny) lub też otrzyma automatycznego maila z danymi do dokonania przelewu.
  • Serwis dokona wysyłki zamówienia niezwłocznie, nie później w przeciągu trzech godzin licząc od daty zaksięgowania płatności na rachunku podmiotu określonego w punkcie 1.1., chyba że w opisie zamawianego eBooka wskazano inny termin realizacji zamówienia.
  • Ewentualne promocje nie łączą się ze sobą. Do jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.
  • Końcowa cena zamówienia obejmuje cenę wybranych produktów. Cena może również obejmować inne opłaty, jeżeli Klient wybrał dodatkowe usługi (np. ubezpieczenie, opłata za niestandardową formę płatności itd.). O sumarycznej kwocie do zapłaty Klient jest informowany najpóźniej przed naciśnięciem przycisku wskazanego w punkcie 3.4.
  • Jeżeli Klient życzy sobie wystawienia faktury VAT, zaznacza odpowiednią opcję i podaje dane, na jakie ma zostać wystawiona faktura VAT przy składaniu zamówienia. Późniejsze wystawienie faktury VAT bez podania danych do jej wystawienia przy składaniu zamówienia nie będzie możliwe.

 

 1. Odstąpienie od umowy
  • Postanowienia punktów poniższych stosuje się tylko do Konsumentów.
  • Jeżeli Klient jest Konsumentem, czyli jest osobą fizyczną, która dokonuje zamówienia, które nie jest bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym zawarł umowę.
  • Celem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Klient informuje serwis o odstąpieniu listownie lub mailowo (na adres wskazany w punkcie 1.1.).
  • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niewartą, zaś serwis niezwłocznie, nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakim płatność została dokonana, chyba że Klient wyraźnie zażądał innej formy zwrotu gotówki.
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do kupowanych w serwisie eBooków, jeżeli przy składaniu zamówienia Konsument wyrazi zgodę na natychmiastową dostawę treści cyfrowej, która nie jest zapisana na nośniku materialnym i zrzeknie się w związku z tym prawa do odstąpienia od umowy.
  • W razie niewyrażenia przez Konsumenta zgody, o której mowa w punkcie 4.5., dostawa eBooka będzie zrealizowana dopiero po upływie 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy.

 

 1. Reklamacje i gwarancja
  • Serwis zobowiązany jest dostarczyć produkty wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem za wszelkie wady fizyczne lub prawne produktów, na zasadach określonych w przepisach prawa. Odpowiedzialność podmiotu wskazanego w punkcie 1.1. z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami.
  • Celem złożenia reklamacji należy wysłać maila z opisem przyczyn jej złożenia na adres mailowy lub pismo na adres korespondencyjny wskazane w punkcie 1.1.
  • W reklamacji powinny znaleźć się dane kontaktowe, umożliwiające udzielenie odpowiedzi.
  • Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oznacza uwzględnienie reklamacji.
  • W przypadku uznania reklamacji, koszty wymiany lub naprawy, w tym koszty przesyłki związanej z reklamacją ponosi serwis.
  • Jeżeli uznanie reklamacji nastąpi po wysłaniu elektronicznej faktury VAT, korygująca faktura VAT również zostanie przesłana drogą elektroniczną.
  • Reklamacja może również obejmować jakiekolwiek nieprawidłowości lub przerwy w działaniu serwisu. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

 1. Zmiany regulaminu i informacje ogólne
  • Regulamin może być zmieniony. W razie zmiany regulaminu, serwis umieszcza nową wersję regulaminu oraz informację o zmianach pod adresem internetowym: http://fotostyczna.pl/regulamin, co najmniej na 30 dni przed datą wejścia w życie nowego regulaminu.
  • Zmieniony regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia wejścia w życie jego zmiany. Zmiany regulaminu nie mają skutku dla umów zawartych wcześniej.

 

 1. Informacje końcowe, rozstrzyganie sporów
  • Podmiot wskazany w punkcie 1.1. posiada wszelkie prawa autorskie lub licencje do publikowanych w serwisie zdjęć, grafik, logotypów itp. Jakiekolwiek ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie bez uprzedniej zgody jest niedozwolone.
  • Wszelkie spory, których stronami jest podmiot, o którym mowa w punkcie 1.1. oraz Klient niebędący Konsumentem poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby podmiotu określonego w punkcie 1.1. Postanowienia tego nie stosuje się do Konsumentów, którzy mogą wybrać sąd właściwy do wytoczenia powództwa zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
  • Klienci będący Konsumentami mają również prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami w sposób pozasądowym, z wykorzystaniem unijnej platformy internetowej, która pozwala na złożenie skargi pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr .
  • Klientom będącym Konsumentami przysługuje również prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z zastosowaniem działań mediacyjnych wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej oraz przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
  • W sprawach nieobjętych regulaminem zastosowanie ma prawo polskie, szczególnie: kodeks cywilny i ustawa o prawach konsumenta.